Sundhedsfaglig ekspertise i kampen mod tortur

Tortur har betydelige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, og læger og andre sundhedsprofessioner spiller en central rolle i udøvelse, dokumentation og forebyggelse af tortur samt rehabilitering af torturofre. Sundhedsfaglig ekspertise er derfor et vigtigt værktøj i kampen mod tortur. DIGNITYs sundhedsfaglige eksperter arbejder med at udvikle og formidle viden om torturs sundhedsmæssige konsekvenser, den sundhedsfaglige forebyggelse af tortur samt monitorering og evaluering af sundhedsfaglige indsatser.

På dette grundlag deltager de sundhedsfaglige eksperter i projektsamarbejde med resten af DIGNITY og giver sundhedsfagligt input i alle faser af projekterne.

I Danmark deltager det sundhedsfaglige team i tilsyn på steder, hvor folk er frihedsberøvede, og teamet deltager med sundhedsfaglig ekspertise i det internationale samarbejde mod tortur.

Vidensgenerering

DIGNITYs sundhedsfaglige eksperter arbejder med at udvikle og formidle viden om torturs sundhedsmæssige konsekvenser og den sundhedsfaglige forebyggelse af tortur. Det sker gennem forskningsprojekter, artikeludgivelser, og udarbejdelse af manualer og faktaark. Formålet er at udbrede viden om tortur og bidrage til forskningen på området.

Derudover arbejder de sundhedsfaglige eksperter med opbygning og udvikling af sundhedsfaglig kapacitet hos partnerorganisationer, for eksempel i form af undervisning og udvikling af undervisningsmateriale. Dette kan være i form af undervisning af medicinstuderende i hvordan man opdager tortursymptomer og behandler torturofre.

Fakta om torturmetoders sundhedsmæssige konsekvenser

Dette er en række faktaark, der hver definerer en torturmetode eller metode til mishandling samt opsamler relevante internationale standarder og redegør for sundhedsmæssige konsekvenser.

Vi bruger FN’s torturdefinition fra FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (UNCAT).

Formålet med serien af faktaark er at bidrage med viden til vores partnere, at øge bevidstheden blandt professionelt personale, der møder torturoverlevere, og at indlede dialog om brugen af disse metoder.

Den overordnede ansvarlige for faktaarkene er Dr. Jens Modvig, MD, PhD, leder af DIGNITYs sundhedsafdeling og formand for FN's Komite mod Tortur (CAT). De er skrevet af medarbejdere fra DIGNITYs sundhedsafdeling, som anført på de enkelte faktaark. Den overordnede redaktør er Maha Aon, senior programrådgiver hos DIGNITY.

Dokumentation


Dokumentation af tortur og torturs sundhedsmæssige konsekvenser tjener mange formål. I retssager bidrager det til, at ofrene kan blive tilkendt erstatning og torturbødlen kan blive retsforfulgt. Dokumenterede tilfælde af tortur kan også bruges til at illustrere omfanget eller typen af tortur i et givent område, og civilsamfundsorganisationer kan bruge informationen i deres fortalerarbejde overfor ansvarlige myndigheder. Endelig kan dokumentation af tortur være en afgørende faktor for, om en asylansøger får asyl. Dokumentation af tortur udføres typisk i et samarbejde mellem læger, psykologer og jurister.

Istanbul-protokollen er et internationalt anerkendt dokument, der beskriver, hvordan dokumentation af tortur bør ske i et samarbejde mellem disse tre faggrupper. Med udgangspunkt i Istanbul-protokollen arbejder de sundhedsfaglige eksperter sammen med DIGNITYs jurister om at udvikle manualer om hvordan man identificerer torturofre og dokumenterer torturens følgevirkninger - også uden at være retsmedicinsk eller juridisk ekspert.

Derudover udvikler og gennemfører vi undervisningsforløb for medicinstuderende, læger, tilsynsmyndigheder og andre, der kan støde på torturofre i deres daglige arbejde. I enkelte tilfælde gennemfører sundhedsafdelingens læger selv torturundersøgelser.

Eksempel:

Sundhedsafdelingen har sammen med jurister fra DIGNITY, en retsmediciner og en ekspert i tværkulturelle studier tilrettelagt og afholdt et undervisningsforløb for Udlændingestyrelsen om tortur. Undervisningen omfattede bl.a. den juridiske definition af tortur, torturens følgevirkninger og ydre tegn på tortur, og ting man skal være opmærksom på, når man interviewer et torturoffer.

Monitorering


Regelmæssige tilsyn med fængsler og andre institutioner, hvor folk er frihedsberøvede, er internationalt anerkendt som en central måde at forebygge tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling. Tilsyn kan gennemføres af forskellige instanser, for eksempel i regi af den valgfri tillægsprotokol til FN's torturkonvention, OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture), der pålægger underskrivende stater at etablere et uafhængigt tilsynssystem. DIGNITYs sundhedsfaglige eksperter arbejder med at udvikle værktøjer, der kan bruges ved monitorering af sundhedsforholdene særligt i  fængsler.

Vi har fokus på de indsattes sundhed, på sundhedsvæsenets opbygning og funktion og på faktorer i fængslet, der kan påvirke de indsattes sundhed, for eksempel pladsforhold, ventilation og lignende. Derudover har vi fokus på de særlige etiske dilemmaer, sundhedspersonalet kan opleve i et fængsel.

Tilsynsværktøjerne udarbejdes på baggrund af internationale standarder, for eksempel de europæiske fængselsregler og Mandela Rules, som er internationalt anerkendte minimumsstandarder for behandlingen af indsatte i fængsler.

Vi understøtter udviklingen af lokale guidelines m.v. og vi underviser sundhedspersonale og andre tilsynsgående i, hvordan tilsyn med sundhedsforhold gennemføres mest hensigtsmæssigt. Derudover deltager læger fra afdelingen selv i tilsynsbesøg som sundhedsfaglige eksperter.

Eksempel:

I Danmark deltager læger fra sundhedsafdelingen i den uafhængige monitorering af steder, hvor folk sidder frihedsberøvede. Arbejdet sker i henhold til tillægsprotokollen til FN's torturkonvention, OPCAT. Monitoreringen foretages af Folketingets Ombudsmand i samarbejde med DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder. Vi besøger fængsler og arresthuse, detentioner, psykiatriske afdelinger, socialpsykiatriske bosteder og asylcentre. Derudover rådgiver vi relevante myndigheder, bl.a. Kriminalforsorgen.